Upravni odbor

Obrtnički-dom Temeljem članka 28. Statuta Udruženja obrtnika Split, Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

- provodi odluke i zaključke Skupštine, - utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, - predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština, - ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske, - usklađuje međusobne interese sekcija Udruženja, - donosi opće akte potrebne za rad Udruženja, - predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja, - imenuje i razrješava tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja, odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja, - imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela, određuje visinu naknada za usluge Udruženja, - odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina, te o korištenju pokretnom imovinom Udruženja, odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja, - osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju, - daje mišljenja o propisima koja donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave, - putem tijela područne obrtničke komore predlaže tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative kod nadležnih državnih tijela za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata, - donosi odluku o visini naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela Udruženja, utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja, - donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, - donosi Pravilnik o radu sekcija Udruženja, - rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

Upravni odbor ima 9 članova:

Radovan Kečkemet, predsjednik Ceha obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera Daniela Gazibara, predsjednica Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Mijo Križan, predsjednik Ceha trgovine Edita Merćep, predsjednik Ceha uslužnog obrta Mladen Tomić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Jurica Pirić, predsjednica Ceha za proizvodni obrt i graditeljstvo Lovre Ćatipović, predsjednik Ceha prijevoznika Antonio Šunjić, predsjednik Ceha za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo Vinko Mijatović, član Upravnog odbora (potpredsjednik Udruženja obrtnika Split)

Sve članke vezane za sjednice i odluke Upravnog odbora, pogledajte ovdje.Kalendar