Javni natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2021. godini

Grad Split raspisao je Javni natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2021. godini, a isti je otvoren do 26. travnja 2021. godine

Izdvajamo najbitnije informacije, a detaljnije možete pronaći u priloženoj dokumentaciji.

Prihvatljivi prijavitelji:  obrti koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva, koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju registrirano sjedište na području Grada Splita i aktivno obavljaju obrt (provjeru vrši Davatelj sredstava iz nadležnih registara),
 • imaju najmanje jednog zaposlenog (vlasnici obrtnici koji isplaćuju obvezne doprinose po osnovi obrta kao osnovne djelatnosti ispunjavaju naprijed navedeni uvjet),
 • nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
 • nemaju evidentiran dug prema Gradu Splitu (provjeru vrši Davatelj sredstava u trenutku prijave),
 • koji su u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, odnosno Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja,
 • koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti od strane davatelja u prethodne dvije godine, (ako su iste dobili, izuzev onih koji su u tijeku, ali potrebno ih je navesti u Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti 2021.),
 • koji nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora,
 • u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno prijave na Natječaj za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika nisu u blokadi.

Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:

 • nabava strojeva, alata, informatičke i druge opreme i pribora koji je nužan za obavljanje djelatnosti za koju su registrirani
 • prihvatljivi troškovi su isključivo oni koji se odnose na obavljanje registrirane djelatnosti, odnosno troškovi namijenjeni i nužni za poslovnu djelatnost koju poslovni subjekt obavlja, odnosno koja je predmet prijave na ovaj Natječaj.
 • uređenje poslovnog prostora smještenog na području grada Splita
 • prihvatljivi troškovi su: grubi i završni građevinski radovi, instalacijski radovi i radovi unutrašnjeg uređenja s utrošenim materijalom po specificiranim troškovničkim stavkama,
 • ponuda/predračun/troškovnik koji se odnosi na uređenje poslovnog prostora mora sadržavati jasno specificirane planirane radove,
 • za uređenje poslovnog prostora potrebno je dostaviti foto dokumentaciju prostora prije i nakon uređenja (samo ukoliko su radovi uređenja dovršeni u trenutku prijave na Natječaj).

Iznos sredstava potpore

 • Potpore se odobravajudo 100% prihvatljivih troškova, a najviše 30.000,00 kuna.
 • Ukupan iznos sredstava predviđenih za realizaciju potpora temeljem ovog Natječaja iznosi 800.000,00 kuna.

Trajanje natječaja

 • Natječaj traje do 26. travnja 2021. godine

Dodatne informacije:

Dokumentacija i sve informacije:

Kalendar