Skupština

Skupština Udruženja obrtnika Split je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a statutarno je sačinjava 33 predstavnika članova Udruženja. U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Skupština donosi:
– Statut,
– Program rada,
– Odluku o visini doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa, Financijski proračun Udruženja,
– Odluku o raspisivanju i provođenju izbora, Poslovnik o radu Skupštine,
– odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja, odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva,
– imenuje i razrješava predsjednika Udruženja,
– imenuje i razrješava potpredsjednika Udruženja,
– imenuje i razrješava članove Upravnog odbora,
– imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora,
– bira i opoziva predstavnike u Skupštinu POK-a,
– odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Članovi Skupštine za mandatno razdoblje 2022. – 2026.:

 1. Sanja Amižić
 2. Ivana Bilić
 3. Jadranka Blažević
 4. Ivica Bošnjak
 5. Vilim Bujević
 6. Darko Bulić
 7. Jakov Čerina
 8. Jelena Ćudina
 9. Ivica Drlje
 10. Božo Dujmović
 11. Marija Dužević Radoš
 12. Siniša Đapić
 13. Ante Hrga
 14. Ante Ivišić
 15. Karla Katalinić
 16. Jovica Kozlica
 17. Vicko Majić
 18. Tomislav Matijašević
 19. Domagoj Matijašević
 20. Edita Merćep
 21. Vinko Mijatović
 22. Viktorija Modrić Flies
 23. Davor Perišić
 24. Jurica Pirić
 25. Dijana Purišić
 26. Ante Samardžić
 27. Ljiljana Subašić
 28. Leo Šiljić
 29. Antonio Šunjić
 30. Milivoj Topić
 31. Robert Ugrina
 32. Željana Vilović
 33. Damir Višić


Kalendar