Upravni odbor

Obrtnički-dom

Temeljem članka 28. Statuta Udruženja obrtnika Split, Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,
– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
– predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
– ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
– usklađuje međusobne interese sekcija Udruženja,
– donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,
– predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,
– imenuje i razrješava tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja, odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,
– imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela, određuje visinu naknada za usluge Udruženja,
– odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina, te o korištenju pokretnom imovinom Udruženja, odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
– osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
– daje mišljenja o propisima koja donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave,
– putem tijela područne obrtničke komore predlaže tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative kod nadležnih državnih tijela za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata,
– donosi odluku o visini naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela Udruženja, utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
– donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
– donosi Pravilnik o radu sekcija Udruženja,
– rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

Upravni odbor ima 9 članova:

Radovan Kečkemet, predsjednik Ceha obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera
Ljiljana Subašić,
 predsjednica Ceha frizera, kozmetičara i pedikera
Vinko Mijatović, predsjednik Ceha trgovine
Edita Merćep, predsjednik Ceha uslužnog obrta
Jurica Pirić, predsjednica Ceha za proizvodni obrt i graditeljstvo
Milivoj Topić predsjednik Ceha prijevoznika
Antonio Šunjić, predsjednik Ceha za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo

Predsjednik ugostitelja i turističkih djelatnika
Mijo Križan, član Upravnog odbora (potpredsjednik Udruženja obrtnika Split)

Sve članke vezane za sjednice i odluke Upravnog odbora, pogledajte ovdje.Kalendar